اخبار آبی سان
1393/07/03
شرکت کنترل پویان نیز به خانواده آبی سان پیوست.
افتخاری جدید برای شرکت آبی سان

جناب آقای مهندس ساسانی ریاست محترم هیأت مدیره و جناب آقای مهندس روحی مدیریت محترم عاملشرکت کنترل پویان پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.