اخبار آبی سان
1393/07/03
شرکت باریج اسانس نیز به خانواده آبی سان پیوست.
افتخاری دیگر برای آبی سان

جناب آقای مهندس بختیاریمدیریت محترم شرکت باریج اسانس پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.