اخبار آبی سان
اخبار آبی سان
1393/08/03
ویرایش چهارم سامانه جذب و استخدام، با مشخصات ذیل آماده عرضه گردید.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1392/10/17
هلدینگ فرزادنام (گروه دارویی ندای محیا) به همراه شرکت محیا دارو به خانواده آبی سان پیوستند.
......................................................................................................................................................................
1392/10/08
شرکت بهپرور به خانواده آبی سان پیوست
......................................................................................................................................................................
1392/10/08
شرکت هامون نایزه به خانواده آبی سان پیوست
......................................................................................................................................................................
1392/10/08
شرکت سبا آسانبر به خانواده آبی سان پیوست
......................................................................................................................................................................
1392/05/26
شرکت داروسازی دکتر عبیدی و شرکت داروسازی سانوفی به خانواده آبی سان پیوستند
......................................................................................................................................................................
1392/05/22
مجتمع تجاری پالادیوم نیز به خانواده آبی سان پیوست
......................................................................................................................................................................
1392/02/11
شرکت عالی فرد (سن ایچ) ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان و شرکت رشد طیور زواره نیز به خانواده آبی سان پیوستند
......................................................................................................................................................................
1391/10/03
نزدیک شدن به عرضه سامانه کانون ارزیابی
......................................................................................................................................................................