صفحه آزمون IQ مشخص کننده هوش منطقی
از هوش منطقی تعاریف گوناگونی ذکر شده است. در یکی از این تعاریف هوش توانایی کشف الگوها، دلایل قیاسی و تفکر منطقی تعریف شده است و در تعریفی دیگر از انجمن روانشناسی امریکا هوش؛ توانایی فهم مسائل پیچیده، انطباق مؤثر با تغییرات محیطی، یادگیری به دنبال تجربیات، استفاده از اشکال مختلف استدلال و فائق آمدن بر مشکلات از طریق تفکر تفسیر شده است. با هر تعریفی، بدون شک در بسیاری از مشاغل و پست های سازمانی موضوع توانایی یادگیری، ادراک و سرعت حل مسئله و تفکر انتزاعی بسیار حیاتی است. با وجود گسترش بحث هوش هیجانی و نقش آن در سازمان، کماکان هوش منطقی جایگاه ویژه ای در سازمان دارد
بسیاری از آموزش های سازمانی منجر به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نمی شود. شاید یکی از مهمترین دلایل آن پایین بودن هوش منطقی در برخی از پست های سازمانی است. بسیاری از کارکنان بدلیل ضعف در یادگیری و فراگیری خواست ها و نیازهای کارفرمایان و مدیران، بسیار با تأخیر در پست سازمانی مستقر شده و پاسخگوی نیاز سازمان می شوند. از سوی دیگر ورود افراد کم هوش و یا کم هوش تر نسبت به سایرین، تعارضات و رفتارهای سوئی را در سازمان ایجاد می کند. بنابراین در انتخاب های سازمانی باید به سطح هوش توجه بسیاری شود.
سامانه جذب و استخدام پاسخی است به این نیاز مدیران تا قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب و یا انتصاب کارکنان، از کافی بودن هوش آنها اطمینان حاصل کنند. بر اساس این نیاز آزمون ریون که جزو معتبرترین آزمون های تست هوش منطقی در جهان و ایران است مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون پس از امتیاز دهی به آزمون دهنده، افراد را در پنج گروه بهنجار ضعیف، متوسط، بهنجار قوی، باهوش و تیزهوش و نابغه دسته بندی می کند.
سامانه آبی سان بلافاصله پس از تکمیل پرسشنامه توسط آزمون دهنده ، با استفاده از محاسبات کامپیوتری، امتیاز فرد در هوش منطقی را به انضمام جایگاه هوش فرد در نمودار نرمال به مدیران و کارشناسان منابع انسانی ارائه می دهد. در این گزارش کارشناسان می توانند با مشاهده نمرات هر متقاضی، میزان مطلوبیت هر شایستگی را بررسی کرده و با تطبیق آن با نیازهای شغل مورد نظر، تناسب یا عدم تناسب فرد را با شغل مورد بررسی قرار دهند.
با کلیک بر روی آیکون " در مورد هوش منطقی بیشتر بدانیم؟ " در کنار صفحه می توانید مطالب بیشتری در مورد هوش منطقی کسب کنید.