آبی سان فرآیند
آبی سان فرآیند
آنچه امروز هستیم ثمره تجارب و یادگیری گذشته ماست. آبی سان فرآیند بنیانگذار فکر و بینش و شخصیت و آمال و آرزوهای دوران جوانی بود. یادکرد و نقل هم افزایی ها و دستاوردهای آن قدرشناسی و قدردانی از ساعت ها فکر و اندیشه و همدلی و آرمانگرایی مجموعه آن است.
شرکت طراحی مهندسی آبی سان فرآیند، در سال ٨٤ با سرمایه اولیه یکصد هزار تومان و با مشارکت آقایان محمد امین ثامنی، فرزاد چراغپور، مهدی قلی زاده و هادی حدادی تشکیل گردید. در طول دو سال فعالیت خود پروژه های زیر را به انجام رساند :
١. همکاری با معاونت استعدادیابی سازمان تربیت بدنی وقت از طریق
١.١. تولید کیت های روانی – حرکتی
١.٢. تولید کیت های پزشکی
١.٣. تولید کیت آنتروپومتری
٢. همکاری در تولید سازهای فلزی نیروگاه برق عسلویه
٣. تولید استند گاز مایع CNG
٤. . . .
آبی سان به دلیل جوانی، آرمانگرایی و کمال طلبی مؤسسین منشأ تأثیرات زیادی بر مؤسسین و اطرافیان خود بود و با وجود رشد سریع خود بدلایل مختلف مجبور به تعطیلی شد. اما تأثیرات دو سال فعالیت در کنار هم و هم افزایی ناشی از روابط و همنشینی زیاد مؤسسین و همکاران، باعث پدید آمدن ثمراتی شد که امید است در آینده به تشریح آنها برای استفاده دیگران پرداخته شود. در زیر مأموریت آبی سان فرآیند به عنوان نمونه ای از نگر مؤسسین آن ذکر می شود :
آبی سان فرآيند، فلسفه خود را بر مبنای زير بنا نهاده است:
ما معتقديم زير بنای استقلال، توليد ثروت، ايجاد فرهنگ رقابت و احترام به کرامت و توسعه انسان ميباشد. لذا اصل " دستيابی به سود از طريق کاهش هزينه ها، ايجاد سطوح رفاهی و انطباق با خواسته های مشتريان " در سرلوحه کار ما قرار دارد.
ما با محوريت دانش ،تحقيقات و طراحی روشهای بهبوديافته در کليه سطوح فنی و سازمانی در پی ايجاد رقابت دانشی ، ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه توليد کيفيت برتر می باشيم.
آبی سان با ايجاد انگيزه ، آموزش و تشويق افراد به دانستن هر چه بيشتر، می کوشد تا توانمنديهای افراد را ارتقاء بخشد. از آن پس با تفويض اختيار و تقويت روح مشارکت تلاش می کنيم تا روحيه کار تيمی را نهادينه سازيم. زيرا معتقديم توسعه انسان يک مفهوم جمعی است و يک انسان زمانی توسعه ای همه جانبه خواهد داشت که اطرافيان او نيز رشد کرده باشند.
آنچه ما را متمايز می¬سازد، تشويق به رعايت قوانين حرفه ای و رعايت استانداردهای فنی و توجه به ارزشهای اجتماعی در کنار ارزشهای اقتصادی و اعتقاد به ارزشهای اخلاقی در کنار ارزشهای فنی است و معتقديم که می توانيم بهترين را ارائه کنيم چون خواسته ايم که بهترين شويم.
ما کارآفرينی و ايجاد فرصتهای شغلی را از پايه های اصلی توسعه دانسته و در صدد شناساندن فرهنگ و استعداد ايرانيان در حوزه های تخصصی صنعت، به همه جهانيان می باشيم.
ما با اين نگرش که " جهانی شدن گريزناپذير، و تغيير مبنای ماندگاريست " در پی توسعه و طراحی روشهای نوين و بهبود يافته در درون فضای صنعت هستيم.
بر اين مبنا، الگوی ايدئولوژی آبی سان به نام شبکه عنکبوتی ايدئولوژی آبی سان به صورت زير ارائه ميشود:
Alternate Text