ماموریت
ماموریت
مأموریت ما ایجاد بستری اطلاعاتی برای مشتریان برای مدیریت اثربخش تر استعداد و شایستگی کارکنانشان است. آبی سان این مهم را از طریق مشاوره، طراحی، تولید، بومی سازی، عرضه، استقرار، آموزش و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی محقق خواهد کرد. ما سامانه هایی برای مشتریان مهیا می کنیم تا شایستگی ها را سریع تر، بهتر و دقیقتر مشاهده، مدیریت، برنامه ریزی و راهبری نمایند.

فلسفه و علت وجودی ما شکل دهی به سازمان های شایستگی محور با عرضه راه کارهای فناوری اطلاعات است..