آزمون NEO-Pi مشخص کننده سلامت روان
شاید عموم مدیران از اهمیت سلامت روان کارکنان در بهداشت، آرامش و پویایی محیط کاری آگاه باشند. شاید بیشتر مدیران تبعات و هزینه های ورود نیروی انسانی فاقد شایستگی های روانی را بدانند، شاید عمده رهبران سازمان نمونه ها، مثال ها و رویدادهای ناشی از برخی ناهنجاری های روانی را در سازمان مشاهده کرده باشند. شاید خیلی از مدیران بخش های مختلف سازمان از وقت و زمان زیادی که صرف حل تعارضات، برخوردها، تنش ها و رودررویی های بین کارکنان با هم و با مشتریان سازمان می کنند، خسته و ناراضی و شاکی باشند.
ولی خیلی از این نارضایتی ها و مشکلات را با ابزارهای روانشناختی می توان برطرف نمود. در اغلب اوقات با استفاده از آزمون های سلامت روان می توان قبل از انتخاب، انتصاب و یا استخدام کارکنان صفات و شایستگی های روانی ایشان را شناسایی و مورد تحلیل قرار داد.
این مهم در جوامع در حال توسعه و در حال گذار که تنش ها و تعارضات فردی، خانوادگی و اجتماعی شیوع نسبتاً زیادتری دارد، ضرورت بیشتری می یابد. سامانه آبی سان پاسخی است به این نیاز مدیران؛ تا قبل از هر تصمیم گیری در مورد انتخاب نیرو از سلامت روان و تطابق ویژگی های روانی فرد با شغل اطمینان حاصل کنند.
بر این اساس پس از مطالعات و تجربیات گسترده شرکت های مشاوره منابع انسانی در استفاده از آزمون های مختلف سلامت روان و بررسی میزان تطابق آن با سازمان و نیروی انسانی ایرانی آزمون نئوپی(NEO-Pi) در فرآیند جذب و استخدام و پروژه های بهبود سازمان مورد استفاده قرار گرفت. سامانه نرم افزاری آبی سان نیز با بهره گیری از این آزمون تلاش می کند تا ابزار کارآمدی برای انتخاب افراد شایسته در اختیار مدیران سازمان ها و مدیران منابع انسانی قرار دهد.

شایستگی های سلامت روان

با کلیک برروی هر کدام از پنج خصیصه فوق می توانید شناخت بیشتری از شایستگی های مختلف آزمون نئو بدست آورید.