ارزش ها
بنیانگذاران آبی سان از بدو تولد اصول و ارزش هایی را برای اداره و مدیریت سازمان تعیین نمودند تا همگان از لحظه ورود به سازمان ضمن احترام به نام و نشان و هویت شرکت و تلاش و کوشش و همتی که در راستای تحقق چشم انداز آبی سان به انجام می رسانند؛ این اصول و قوائد و ارزش ها به نیکی و روانی سرلوحه کار در آبی سان قرار دهند. بر این قاعده، ما ارزش های زیر را همواره مورد توجه و احترام قرار داده و همه همّ و تلاش خود را برای حرکت در مسیر آن بکار می گیریم.
مشتری محوری : مشتری مهمترین منبع حیات ماست. بدون وی دلیلی برای ادامه فعالیت ما وجود ندارد. وی شریک کسب و کار و هدف همه تلاش ها، خلاقیت ها، نوآوری ها، محصولات و خدمات ماست. از این رو فکر و ذهن و عملکرد ما باید معطوف به رضایت، حفظ، توسعه و وفادارسازی وی باشد.
امانت داری : کسب و کار ما بر اساس داده ها و اطلاعات شخصی و سازمانی بسیار محرمانه مشتریان استوار شده و می شود. از این رو حفظ و نگهداری و پاسداری از اطلاعات ایشان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نادیده انگاشتن و قصور از آن می تواند تأثیرات و تبعات بسیار منفی برای سازمان و نام و نشان آن و البته برای مشتریان به همراه داشته باشد. از این رو امانت داری از ارزش های اساسی آبی سان به شمار می آید.
مسئولیت پذیری : برآوردن نیازهای ذینفعان اصلی سازمان اعم از سهامداران، مدیران، مشتریان، کارکنان و جامعه و مسئولیت پذیری در قبال ایشان با انجام وظایف محوله و تعهد به انجام بموقع، درست، دقیق و با کیفیت فعالیت ها موتور محرک توسعه سازمان محسوب شده؛ موفقیت و آینده ای مطلوب را نوید می دهد. از این رو مسئولیت پذیری در قبال کلیه ذینفعان آبی سان از پر اهمیت ترین ارزش های سازمان محسوب می شود.
نوآوری : مدیریت و فناوری اطلاعات از پر شتاب ترین عرصه های علمی و فناوری دنیاست. از سوی دیگر دنیای کسب و کار بطور دائمی و مستمر دچار تغییرات و نوزایی و تغییر خواست ها و نیازها قرار می گیرد. آبی سان به نیک می داند حفظ و گسترش مشتریان منوط به خلق ابزارها و سامانه های جدید و بهبود سیستم های جاری است. از این رو نوآوری در سازمان ضامن حیات آبی سان و ارزش آفرینی برای مشتریان است.
کارتیمی : مدیریت منابع انسانی و راهبری انسان به دلیل انسان محور بودن آن واجد پیچیدگی های گسترده ای است که ارائه خدمات و محصولات را با اتکا به فردمحوری غیر ممکن می کند. لذا آبی سان به نیک می داند خلق ارزش برای مشتریان جز با همکاری و همدلی و هم اندیشی و هم فکری و هم هدفی میسر نیست. از این رو ما کار تیمی را جزو ارزش های اصلی سازمان خود می دانیم.
انضباط : انضباط یکی از اصولی است که رعایت آن باعث کاهش تعارضات، تضادها و نارضایتی ها در میان کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان سازمان گردیده و می تواند در ایجاد محیط کاری مطلوب نقش تعیین کننده داشته باشد. از این رو پایبندی به نظم و انضباط در کلیه شئون فعالیت در سازمان، جزو ارزش های سازمانی ما محسوب می گردد.
پاسخگویی : اداره و تصمیم گیری در سازمان با رویکرد مدیریت مشارکتی و احترام به نظرات کارکنان صورت می پذیرد با این وجود همه رهبران، مدیران و کارکنان باید خود را در قبال تصمیم گیری ها و اقدامات خود به مدیران سطوح بالاتر، مشتریان و دیگر ذینفعان سازمان پاسخگو بدانند.
آبی سان برای تعمیق و گسترش فرهنگ ارزش محوری، آئین نامه زیست سازمانی را بر اساس اصول و ارزش های پیش گفته تنظیم نموده است که کلیه کارکنان ما موظف به رعایت، محترم شمردن و پایبندی به آن هستند.