مفهوم نام و نشان
مفهوم نام و نشان
آبی سان؛
با توجه به پیشرو بودن سازمان در طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری در حوزه منابع انسانی در کشور، عنوان "پیشگامی" را در نام گذاری مورد استفاده قرار دادیم. از سوی دیگر با توجه به استفاده مکرر از واژه "شایستگی" در حوزه منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی وام گرفتن از این واژه را که معادل واژه "Competency" است مورد توجه قرار دادیم. همچنین واژه " آبی سان" که پیشتر در دهه هشتاد توسط دوستان ساخته شد نیز مورد بهره گیری مجدد قرار گرفت. آبی سان از ترکیب واژه آبی که در فرهنگ ما برای امور متعالی مورد استفاده قرار می گیرد و "سان" که به معنای شباهت است ساخته شده که از ترکیب این سه با هم شرکت پیشگامان شایستگی آبی سان بدست آمد که بعد از تلاش فراوان در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید. همچنین رنگ سازمانی بنیانگذاران شرکت به عنوان رنگ سازمانی آبی سان مورد استفاده قرار گرفت.
 با توجه به جوان بودن سازمان و لزوم سرعت در برند سازی در این مقطع از چرخه عمر سازمان، استفاده از استراتژی لوگوتایپ(Logo Type)اتخاذ گردید. لوگوی حاضر در سال ٨٤ توسط آقای مجید ستایش مورد طراحی قرار گرفت که با اصلاحاتی توسط خانم ندا کسمائی به عنوان آرم رسمی شرکت پیشگامان شایستگی آبی سان مورد تصویب اعضای هیئت مدیره قرار گرفت. نقطه نارنجی رنگ وام گرفته از واژه سان (Sun) انگلیسی است.