هیئت مدیره آبی سان
هیئت مدیره آبی سان
آبی سان بر اساس همکاری مشترک برید سامانه نوین و آبی سان فرآیند پدید آمده است. بر این اساس آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه نوین و آقای هادی حدادی رئیس سابق هیئت مدیره شرکت آبی سان فرآیند این مجموعه جدید را بنا نهادند. این سه با سمت های زیر در هیئت مدیره مجموعه آبی سان مشغول فعالیت می باشند.
آقای هادی حدادی
رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا حدادی
عضو هیئت مدیره