خدمات
خدمات
با توجه به سرشت محصولات آبی سان که بطور عمده دانش محور و مبتنی بر علوم انسانی است؛ نیازمند دو نوع پشتیبانی و خدمات است. از یک طرف سیستم ها و نرم افزارها نیاز به پشتیبانی فنی دارند و از یک طرف سامانه های منابع انسانی و روانشناسی نیازمند پشتیبانی دانشی است. از این رو تلاش کردیم در آبی سان این دو نوع نیاز به روش های گوناگون تأمین نماییم تا راه کارهای ما بیشتر، بهتر و مؤثرتر مورد استفاده کاربران قرار گیرد.