سامانه آنلاین جذب و استخدام
سامانه آنلاین جذب و استخدام
برای آشنائی بیشتر با آزمون های مختلف سامانه آنلاین جذب و استخدام آبی سان؛ برروی هر کدام از آیکون های زیر کلیک نمایید.
بسته شماره یک
آزمون های روان شناختی برای پست های کلیدی
بررسی متقاضیان مشاغلی که دارای حساسیت کاری بوده و تصمیم گیری فرد در ساختار سازمان تاثیر گذار می باشد، مانند مدیران، کارشناسان و کارمندان اداری
بسته شماره دو
آزمون های روان شناختی برای مشاغل غیرکلیدی
بررسی متقاضیانی که در مشاغل غیر حساس و یا مشاغلی که نیازمند تصمیم گیری تاثیر گذار نیست، مانند نیروهای خدماتی، نگهبانی، خط تولید و ...
بسته شماره سه
آبی سان بر آن است تا در آینده ای نزدیک با آزمون های دیگر روانشناختی، دانشی، مهارتی و . . .، گستره بیشتری از نیازهای مشتریان را در حوزه جذب و استخدام پوشش دهد.