کانون ارزیابی چیست؟
کانون ارزیابی مدیران؛ رویکرد یا فرآیندی است برای ارزیابی و شناسایی و توسعه نیروهای کلیدی اعم از مدیران و متخصصان با هدف شایسته سالاری(Merit) و هدفمند نمودن توسعه مدیران. برای کانون ارزیابی دو کاربرد عمده را می توان برشمرد :
اول : شناخت و اطمینان از شایستگی افرادی (بویژه مدیران و متخصصانی) که در پست های کلیدی جذب می شوند. از این طریق شایسته سالاری و عدالت محوری تا حدود بسیار زیادی در سازمان ها نهادینه می شود. چون افراد بر اساس قابلیت ها و مهارت ها گزینش می شوند و همچنین به دور از تبعیض، به همه افراد فرصت برابر داده می شود.
دوم : مدیریت و راهبری استعداد های افرادی که جذب، حفظ و در سازمان توسعه می یابند. به این ترتیب افراد فکور، مسئولیت پذیر، خلاق، صاحب مهارت، ارزش آفرین و شایسته که از عهده تصمیمات سریع، پر اهمیت در زمان های عادی، حساس و بحرانی بر می آیند، شناسایی، حفظ و توسعه می یابند.
اما کانون ارزیابی کاربردهای دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به استخدام بيروني در سطوح ارشد سازمان و شناسايي افراد براي فرصت هاي ارتقاء اشاره نمود. افزون بر این، اشاره به ویژگی های کانون ارزیابی خوب هم بدون فایده نیست.

ویژگی های کانون ارزیابی


فرآیند کانون ارزیابی یا Assessment Center دارای ویژگی های زیر است :
١. گروهی است : یعنی هم ارزیابان و هم ارزیابی شوندگان در اغلب مواقع بصورت گروهی فعالیت می کنند.
٢. چند وجهی است : یعنی ابعاد مختلف هر شغل را (برای مثال مهارت ها، تخصص ها، ویژگی های روانشناختی، شخصیتی، هوشی، ارتباطی و . . .) مورد سنجش قرار می دهد.
٣. آزمودنی است : یعنی از داوطلبان سلسله آزمون هایی گرفته می شود.
٤. تمرینی است : یعنی آزمون دهندگان تمرینات مختلفی را برای نشان دادن شایستگی هایشان انجام می دهند.
٥. پیش بینی کننده است : یعنی ارزیابان عملکرد آینده فرد را پیش بینی می کنند.
٦. مبتنی بر تحلیل شغل است : یعنی قبل از شروع فرآیند ارزیابی تحلیل و شناخت دقیقی از شغل انجام می شود.
٧. پژوهش محور و انعطاف پذیر است : یعنی برای هر سازمانی ویژه سازی می شود.
٨. بر مبنای رفتارشناسی است : یعنی ارزیابی ها بر مبنای ارزشیابی رفتار انجام می شوند.
٩. آشکار کننده است : یعنی شایستگی های ارزیابی شوندگان را می شناساند.
١٠. شاخص محور است : یعنی برای هر یک از شایستگی ها شاخص تعیین می شود.