کانون ارزیابی
کانون ارزیابی جذب
شایستگی محوری، بنیانِ کانون ارزیابی جذب


تئوری پردازان منابع انسانی از دهه نود میلادی شايستگي ها را ملاک گزينش توصيه نموده اند. از جمله شولز (١٩٩٨) معتقد است شایستگی ها، قابلیت ها و رفتارهای درونی افراد هستند که برای انجام درست کار لازم هستند(Shevels,١٩٩٨)
. سیستم نرم افزاری کانون ارزیابی آبی سان؛ شایستگی های کارکنان را در حوزه های زیر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد :
  • دانش و دانستنی ها: دانش ها، معلومات و تخصص هایی که فرد برای برعهده گرفتن و انجام شغل باید دارا باشد.
  • مهارت ها و قابلیت ها: مهارت ها و قابلیت های فنی کارکنان که مستقیماً در انجام فعالیت های روزانه شغل اهمیت دارند.
  • نگرش ها و ارزش ها : ترجيحات و يا مفروضات ذهني فرد که برای کار در سازمان و انجام موفق شغل ضروری است.
  • ويژگي های روان شناختی و شخصیتی : آن دسته از خصوصيات و ویژگی های روانی، رفتاری و شخصيتي که برای انجا با کیفیت شغل و دستیابی به اهداف شغلی ضرورت دارد.
  • توانايی ذهنی و فكری که میزان فراگيری و حل مسئله سريع و توانایی های ارتباطی و تعاملی و خود مدیریتی فرد را که برای موفق در شغل مربوطه ضروری است.
برای آشنایی بیشتر با ارکان و ویژگی های سامانه نرم افزاری کانون ارزیابی آبی سان؛ بر روی هر کدام از آیکون ها کلیک نمایید.
تجزیه و تحلیل مشاغل در آبی سان چگونه انجام می شود :


کامیابی و موفقیت هر سیستم کانون ارزیابی وابستگی تام و تمامی به کیفیت تجزیه و تحلیل شغل دارد. این مرحله مهمترین و بنیادی ترین گام در پیاده سازی کانون های ارزیابی است. برای آشنایی با اصول و روش های آبی سان در تجزیه و تحلیل شغل بر روی آیکون زیر کلیک کنید.