درباره استخدام خوب بیشتر بدانیم
درباره استخدام خوب بیشتر بدانیم


هدف اصلی جذب و استخدام (گزينش) خوب انتخاب بهترين و شایسته ترین فرد برای شغل است به عبارتی انتصاب مناسب افراد از ميان متقاضيان بالقوه در زمان حال است. بنابراین جذب و استخدام خوب فرآيندی است که بتواند با اطمينان بيشتری پيش بينی کند که بهترين فرد از ميان متقاضيان برای بدست گرفتن زمام امور شغل مربوطه چه کسی است.
این مهم همواره دغدغه اصلی در گزینش سازمان های موفق بوده است. بویژه در یکصد سال اخیر روش های گوناگونی برای دستیابی به انتخاب بهترین فرد و یا همان شایسته سالاری بکارگرفته شده است.

شایسته محوری اتفاقی نیست؟
استخدام خوب چه مراحلی دارد ؟
١. تجزیه و تحلیل شغل : شغل چیست و چه شایستگی هایی باید داشته باشد؟
٢. شناسایی شایستگی های کلیدی متناسب با شرح شغل :
٢.١. شایستگی های روان شناختی
٢.١.١. شایستگی های سلامت روان
٢.١.٢. شایستگی های هوش هیجانی
٢.١.٣. شایستگی های هوش منطقی
٢.١.٤. شایستگی های تیپ شخصیتی
٢.٢. شایستگی های دانش کلاسیک
٢.٣. شایستگی های مهارتی
٢.٣.١. مهارت های مستقیم در زمینه شغل مربوطه
٢.٣.٢. مهارت های سازمانی
٣. اجرای فرآیند گزینش
٣.١. آیا فرد سلامت روان دارد؟
٣.٢. آیا فرد ویژگی های روان شناختی سازگار با شغل دارد؟
٣.٣. آیا فرد تیپ شخصیتی متناسب با شغل دارد؟
٣.٤. آیا فرد هوش هیجانی کافی متناسب با شغل دارد؟
٣.٥. آیا فرد از نظر بهره هوشی مناسب است؟
٣.٦. آیا فرد دانش کلاسیک در زمینه شغل مربوطه دارد؟
٣.٧. آیا فرد مهارت های شغلی متناسب با شرح شغل دارد؟